College Logo
College Image

Principal - Coleg Llandrillo
Principal - Coleg Menai and Coleg Meirion Dwyfor

Salary: Competitive

Closing date: 9am on Friday 14 June 2024

Interview dates:  Wednesday 3 & Thursday 4 July 2024

Pennaeth - Coleg Llandrillo
Pennaeth - Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 9am Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

Dyddiadau'r Cyfweliad: Dydd Mercher, 3 Gorffennaf a Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2024

Introduction

'IMPROVING PEOPLE'S FUTURES'

Grŵp Llandrillo Menai, one of the largest groups of colleges in the UK, is seeking two dynamic and visionary leaders to join as Principals. One for Coleg Llandrillo, the main provider of FE provision for Conwy and Denbighshire and the other for Coleg Menai and Meirion Dwyfor, the main provider of FE provision for Gwynedd and Môn.

As passionate, strategic and business-focused Principals, you will lead the Grŵp’s Strategic Plan within your college through a culture of quality, continuous improvement, innovation and financial stability.

We have engaged FE Associates to help us with these crucial roles. Contact our lead consultant, Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, before the closing date to find out more about these exciting opportunities.

Cyflwyniad

'GWELLA DYFODOL POBL'

Mae Grŵp Llandrillo Menai, un o grwpiau colegol mwyaf y Deyrnas Unedig, yn chwilio am ddau arweinydd blaengar â gweledigaeth i ymuno â ni fel Penaethiaid. Un yng Ngholeg Llandrillo, prif ddarparwr Addysg Bellach yn siroedd Conwy a Dinbych a'r llall yng Ngholeg Menai a Choleg Meirion Dwyfor, prif ddarparwr Addysg Bellach yng Ngwynedd a Môn.

Fel Penaethiaid brwdfrydig, strategol â ffocws ar fusnes, byddwch yn llywio Cynllun Strategol y Grŵp yn eich coleg drwy feithrin diwylliant sy'n rhoi pwyslais ar ansawdd, gwelliant parhaus, arloesedd a sefydlogrwydd ariannol.

Rydym wedi penodi FE Associates i'n cynorthwyo i lenwi'r swyddi hanfodol hyn. Cysylltwch â'n prif ymgynghorydd Suzanne.Thurlow@fea.co.uk cyn y dyddiad cau i gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd cyffrous.

About Us - Welcome

Thank you for your interest in the posts of Principal at Grŵp Llandrillo Menai - one for Coleg Llandrillo, the main provider of Further Education (FE) provision for Conwy and Denbighshire and the other for Coleg Menai and Meirion Dwyfor, the main provider of FE provision for Gwynedd and Môn. These posts have arisen from the successful appointment of the current post-holders into Chief Executive Officer positions - one at Grŵp Llandrillo Menai and the other to Telford College.

Since its merger in 2012, the Grŵp has gone from strength to strength. Success rates have continued to improve and we received a positive Estyn work-based learning (WBL) report in 2023. We have also recently undergone a full FE Estyn inspection which appears to have gone positively although the final report is yet to be published.

In recent years, we have invested heavily in high-quality learning environments including:

Coleg Llandrillo:

 • an established University Centre at Coleg Llandrillo Rhos-on-Sea campus - £7 million;
 • a newly opened Engineering Centre on the Rhyl Campus - £13 million

Coleg Menai and Meirion Dwyfor:

 • brand new state-of-the-art Engineering Centre and a Centre for Infrastructure, Skills & Technology (CIST) Centres at Llangefni - £15 million;
 • a new Sports Hall in Llangefni - £8 million;
 • a complete Coleg Menai campus redevelopment at Parc Menai in Bangor - £22 million

During recent months, our new ambitious 9 years estates Strategy has been approved by the Welsh Government with the main focus being the redevelopment of the Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau Campus and a Tourism and Hospitality Hub at Coleg Llandrillo, Rhos on Sea.

Work-based learning is a significant element of our provision and our Welsh Government contract has grown to £13.8million. Our work with employers through our commercial arm, Busnes@, continues to be a key feature as operations have expanded.

Higher Education (HE) is a significant part of our curriculum with delivery value increasing to £6 million in 2023-24. Delivery is across the Grŵp with the provision led by the Principal of Coleg Llandrillo. Similarly, the Principal of Coleg Menai and Meirion Dwyfor has overall responsibility for our Adult Community Learning education across the region at a value of £4 million.

At a strategic level, senior staff from the Grŵp are actively involved in a number of important regional bodies including the North Wales Economic Ambition Board and the North Wales Regional Skills Partnership Board.

Like all colleges we have faced some funding pressures coupled with rising costs; however, through prudent financial management and operational restructuring, we remain in strong financial health.

We could not have achieved any of this without the commitment, shared enthusiasm, dedication and skills of an excellent team of staff who make Grŵp Llandrillo Menai a great place to learn and work.

Looking to the future, we don’t underestimate the challenges ahead.As one of our new Principals we expect you to instil and develop a dynamic, innovative and entrepreneurial culture which will ensure the Grŵp continues to adapt to external changes, respond to opportunities, maximise income generation and maintain its position at the forefront of emerging education strategies and initiatives. You will receive the backing of an encouraging, professional and supportive Board who are firmly committed to delivering on our mission statement of “improving people’s futures”.

For an initial confidential conversation, please speak to our recruitment partners at FE Associates - Suzanne.Thurlow@fea.co.uk.

Dr Griff Jones
Chair

Amdanom ni - Croeso

Diolch i chi am ddangos diddordeb yn y swyddi Penaethiaid sy'n cael eu hysbysebu yng Ngrŵp Llandrillo Menai – un yng Ngholeg Llandrillo, prif ddarparwr Addysg Bellach yn siroedd Conwy a Dinbych a'r llall yng Ngholeg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor, prif ddarparwr Addysg Bellach yng Ngwynedd a Môn. Mae'r swyddi hyn yn wag oherwydd bod y deiliaid presennol wedi cael eu penodi'n Brif Weithredwyr – y naill yng Ngrŵp Llandrillo Menai a'r llall yng Ngholeg Telford.

Ers uno yn 2012, mae'r Grŵp wedi mynd o nerth i nerth. Mae cyfraddau llwyddiant wedi parhau i wella ac yn 2023 cawsom adroddiad cadarnhaol gan Estyn ar ein darpariaeth dysgu seiliedig ar waith. Yn ddiweddar rydym hefyd wedi cael Arolygiad llawn gan Estyn ar ein darpariaeth Addysg Bellach ac er nad yw'r adroddiad terfynol wedi'i gyhoeddi eto, mae'n ymddangos bod popeth wedi mynd yn dda.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi buddsoddi'n helaeth i greu amgylcheddau dysgu o safon uchel. ⁠Mae hyn yn cynnwys:

Coleg Llandrillo:

 • Sefydlu Canolfan Brifysgol ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos;
 • Canolfan Beirianneg newydd gwerth £13 miliwn ar gampws y Rhyl

Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor:

 • Canolfan Beirianneg a Chanolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg o'r radd flaenaf yn Llangefni;
 • Neuadd Chwaraeon newydd yn Llangefni;
 • Ailddatblygu campws newydd i Goleg Menai ym Mharc Menai, Bangor;
 • Canolfan Adeiladu a Pheirianneg ar y Marian Mawr yn Nolgellau

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r strategaeth uchelgeisiol sydd gennym ar gyfer ein hystâd dros y naw mlynedd nesaf. Bydd y prif bwyslais ar ailddatblygu campws Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau ac agor Hwb Lletygarwch a Thwristiaeth ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Mae Dysgu Seiliedig ar Waith yn elfen bwysig o'n darpariaeth ac mae ein contract gyda Llywodraeth Cymru wedi tyfu i £13.8 miliwn. Wrth i weithrediadau Busnes@, ein cangen masnachol, ehangu mae ein gwaith gyda chyflogwyr yn parhau i fod yn allweddol.⁠

Mae Addysg Uwch (AU) yn rhan sylweddol o'n cwricwlwm ac mae'r ddarpariaeth wedi cynyddu i fod yn werth £6 miliwn yn 2023-24. Er bod y ddarpariaeth yn cael ei chynnig ledled y Grŵp, Pennaeth Coleg Llandrillo sy'n arwain ar hyn. ⁠Yn yr un modd, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am Addysg Oedolion a Dysgu yn y Gymuned ac mae gwerth y ddarpariaeth hon yn £4 miliwn.

Ar lefel strategol, mae uwch staff y Grŵp yn aelodau gweithredol o nifer o gyrff rhanbarthol pwysig, gan gynnwys Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Fel pob coleg, rydym wedi wynebu pwysau ariannu ynghyd â chostau cynyddol; fodd bynnag, trwy reolaeth ariannol ddarbodus ac ailstrwythuro gweithredol, rydym yn parhau i fod mewn cyflwr ariannol cryf.

Ni fyddem wedi gallu cyflawni dim o hyn oni bai am ymrwymiad, brwdfrydedd, ymdrech a sgiliau tîm rhagorol o staff sy’n gwneud Grŵp Llandrillo Menai'n lle gwych i ddysgu a gweithio ynddo.

Wrth edrych i'r dyfodol, nid ydym yn diystyru'r heriau sydd o'n blaenau.Fel un o'n Penaethiaid newydd, disgwyliwn i chi ⁠ feithrin a datblygu diwylliant deinamig, arloesol ac entrepreneuraidd a fydd yn sicrhau bod y Grŵp yn parhau i allu addasu i newidiadau allanol, cydio mewn cyfleoedd, amlhau incwm i’r eithaf a dal i fod ar y blaen mewn perthynas â strategaethau a chynlluniau addysgol newydd. Byddwch yn derbyn cefnogaeth ac anogaeth Bwrdd proffesiynol sydd wedi ymrwymo'n llwyr i gyflawni ein cenhadaeth o “wella dyfodol pobl”.

Am sgwrs gyfrinachol gychwynnol, siaradwch â'n partneriaid recriwtio yn FE Associates - Suzanne.Thurlow@fea.co.uk.

Dr Griff Jones
Cadeirydd

If you have the very special qualities and the passion to make a real a difference to the future of our students and business, then we would like to hear from you.

Please complete the registration form below to access the candidate information pack, application form and the equality and diversity form.

NB:  Please ensure you complete all fields and click on both the Terms and Conditions check box as well as the Consent check box to enable access to the documents.

We have appointed FE Associates to help us find the right person.  Prior to submitting an application, interested parties are advised to arrange an initial conversation with our FE Associates lead consultant, by emailing Suzanne.Thurlow@fea.co.uk to discuss the role before the closing date.

Closing date: 9am on Friday 14 June 2024

Interview dates:  Wednesday 3 & Thursday 4 July 2024

Os oes gennych chi'r rhinweddau arbennig iawn a'r angerdd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol ein myfyrwyr a'n busnes, yna hoffem glywed gennych.

Cwblhewch y ffurflen gofrestru isod i weld y pecyn gwybodaeth ymgeisydd, y ffurflen gais a'r ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth.

DS:  Sicrhewch eich bod yn llenwi pob maes a chliciwch ar y blwch ticio Telerau ac Amodau yn ogystal â'r blwch ticio Caniatâd i alluogi mynediad i'r dogfennau.

Rydym wedi penodi FE Associates i'n helpu i ddod o hyd i'r person cywir. Cyn cyflwyno cais, cynghorir partïon â diddordeb i drefnu sgwrs gychwynnol gyda’n hymgynghorydd arweiniol FE Associates, drwy e-bostio Suzanne.Thurlow@fea.co.uk i drafod y rôl cyn y dyddiad cau.

Dyddiad Cau: 9am Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

Dyddiadau'r Cyfweliad: Dydd Mercher, 3 Gorffennaf a Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2024

How to Apply/Sut i Wneud Cais

Stage 1 of 2: Complete the form below/Cam 1 o 2: Llenwch y ffurflen isod

  Ticiwch i gytuno â’n Telerau ac Amodau


  For more information about how we use your personal data, please see our Privacy Policy

  Trwy gyflwyno’ch gwybodaeth a lawrlwytho pecyn yr ymgeisydd ar gyfer y rôl hon, rydych yn rhoi caniatâd i FE Associates gadw eich manylion cyswllt at ddibenion gweinyddu. Ni chaiff eich manylion cyswllt eu rhannu ag unrhyw drydydd partïon heb eich caniatâd. Ticiwch i gadarnhau’ch caniatâd.
  I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym yn defnyddio’ch data personol, darllenwch ein
  Polisi Preifatrwydd

  How to Apply

  Thank you for registering your interest. You can now download the following information relating to the Principal Coleg Llandrillo and Principal Coleg Menai and Coleg Meirion Dwyforthe roles at Grŵp Llandrillo Menai.

  Application Documents

  Stage 2 of 2: Submitting Your Application

  Prior to submitting an application, interested parties are advised to arrange an initial conversation with our FE Associates lead consultant, by emailing Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, to discuss the role before the closing date.

  Once you have obtained the full information and had an informal discussion with Suzanne Thurlow, you must email your application to recruitment@fea.co.uk by the closing date deadline. Applications received after this time will not be considered.

  Please read the 'Submitting Your Application' Section in the Candidate Information Pack for full instructions on how to submit your application.

  Your application must include the following 2 documents:

  1. A fully completed Application Form (located above). Please do not include your CV as part of, or substitute for, the application form.
  2. The Equality and Diversity Form (located above).

  Key Dates for Submitting Your Application:

  Closing date: 9am on Friday 14 June 2024

  Interview dates:  Wednesday 3 & Thursday 4 July 2024

  Ticiwch i gytuno â’n Telerau ac Amodau

  Diolch am gofrestru eich diddordeb. Nawr gallwch lawrlwytho’r wybodaeth ganlynol gysylltiedig â’r Pennaeth Coleg Llandrillo / Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor yng Grŵp Llandrillo Menai.

  Dogfennau Ymgeisio

  Gwneud Cais – Cam 2 o 2: Cyflwyno’ch Cais

  Cyn cyflwyno cais, cynghorir partïon sydd â diddordeb i drefnu sgwrs gychwynnol gyda’n hymgynghorydd arweiniol yn FE Associates, drwy e-bostio Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, i drafod y rôl cyn y dyddiad cau.

  Ar ôl cael yr holl wybodaeth a thrafodaeth anffurfiol gyda Suzanne Thurlow, rhaid i chi anfon eich cais ar e-bost i recruitment@fea.co.uk erbyn y dyddiad cau. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn cael eu hystyried.

  Darllenwch yr Adran ‘Cyflwyno’ch Cais’ ym Mhecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd i gael cyfarwyddiadau llawn ar sut i gyflwyno’ch cais.

  Rhaid i’ch cais gynnwys y ddwy ddogfen ganlynol:

  1. Ffurflen Gais (uchod) wedi’i llenwi. Peidiwch â chynnwys eich CV yn lle’r ffurflen gais nac fel rhan ohoni.
  2. Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (uchod).

  Dyddiadau Allweddol ar gyfer Cyflwyno’ch Cais:

  Dyddiad Cau: 9am Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

  Dyddiadau'r Cyfweliad: Dydd Mercher, 3 Gorffennaf a Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2024