College Logo
College Image

Vice Principal: Learner Experience & Inclusion

Salary: £89,789 per annum

Closing date: 9am on Monday 3 June 2024

Interview date:  Monday 17 June 2024

Dirprwy Bennaeth: Profiad Y Dysgwr A Chynhwysiant

Cyflog: £89,789 y flwyddyn

Dyddiad cau: 9am Dydd Llun 3 Mehefin 2024

Dyddiad cyfweliadau:  Dydd Llun 17 Mehefin 2024

Introduction

LEADING THE WAY IN EDUCATION AND TRAINING

Gower College Swansea is a large further education college with over 4,500 full time and 8,000 part time learners – including 3,000 apprentices – from across Swansea and neighbouring counties studying each year. The college operates from seven locations, is one of the largest employers in the region and has an annual turnover of just under £60m.

We are excited to announce the search for a Vice Principal: Learner Experience & Inclusion. This pivotal role will be responsible for the strategic leadership and management of a holistic, inclusive and comprehensive learner experience. The successful candidate will be responsible for the strategic oversight of safeguarding, student support and the wellbeing of all our learners. The role requires a visionary leader adept in setting strategic direction and enhancing the learner experience to ensure the academic success of all learners is promoted and advanced across all campuses.

We have appointed FE Associates to support us with this important appointment. Contact Suzanne.Thurlow@fea.co.uk to discuss the role before the closing date. 

Cyflwyniad

ARWAIN Y FFORDD MEWN ADDYSG A HYFFORDDIANT

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg addysgbellach mawr gyda thros 4,500 o ddysgwyr amser llawn ac 8,000 o ddysgwyr rhan-amser – gan gynnwys 3,000 o brentisiaid – o bob rhan o Abertawe a’r siroedd cyfagos yn astudio bob blwyddyn. Mae’r Coleg yn gweithredu o saith lleoliad, ac mae’n un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal gyda throsiant blynyddol o ychydig dan £60m.

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn chwilio am Ddirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant. Bydd y rôl allweddol hon yn gyfrifol am arwain a rheoli profiad y dysgwr sy’n gyfannol, yn gynhwysol ac yn gynhwysfawr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio diogelu, cymorth i fyfyrwyr a lles pob un o’n dysgwyr. Mae’r rôl yn gofyn am arweinydd â gweledigaeth sy’n fedrus wrth osod cyfeiriad strategol a gwella profiad y dysgwr i sicrhau bod llwyddiant academaidd yr holl ddysgwyr yn cael ei hyrwyddo a’i ddatblygu ar draws pob campws.

Rydym wedi penodi FE Associates i’n cynorthwyo gyda’r penodiad pwysig hwn. Cysylltwch â Suzanne.Thurlow@fea.co.uk i drafod yrôl cyn y dyddiad cau.

About Us - Welcome

Dear colleague,

Vice Principal: Learner Experience & Inclusion

Thank you for your interest in the role of Vice Principal: Learner Experience & Inclusion at Gower College Swansea. I very much hope that the information we have provided gives you a good sense of the college, the role and what we are looking for in our new Vice Principal.

Gower College Swansea is a large, further education college with over 4,500 full-time and 8,000 part-time learners, including 3,000 apprentices, from across Swansea and neighbouring counties studying each year. Today, the college operates from seven locations across Swansea, including campuses at Tycoch and Gorseinon and is one of the largest employers in the region with over 1,000 staff with an annual turnover of just under £60m.

The college works within a very mixed economy of providers of post-16 education and training. Of the 14 secondary schools in Swansea, seven have sixth forms and whilst there is a competitive environment for post-16 learners, no fewer than 60% of Year 11 pupils will progress to us.

Within Swansea, there are two universities with whom the college works closely – Swansea University and the University of Wales Trinity Saint David and also two neighbouring further education colleges, both of whom have campuses based within Swansea.

The delivery of our vision, mission and strategic plan is underpinned by a strong, positive culture and our core values:

 • Integrity
 • One team
 • Self-improving
 • Can do
 • Sustainable.

The Vice Principal: Learner Experience & Inclusion role is a new role which has been elevated due to the strategic importance the college places on learners to the ultimate success of our college. This role will have a place on the college’s Executive Team, which reinforces our commitment to ensuring an outstanding experience for all of our learners. As a college, we have over 12,000 learners across all our provision e.g. full time, part time, adult learning, work-based learning, higher education, ESOL and international as well as supporting unemployed individuals helping them get into work and upskilling those currently in work. Our learners study across a range of diverse areas including our full-time FE students studying A Levels or vocational courses, international students as well as adults studying on a part-time basis. We have apprentices based in local and national employers, as well as employees in work and unemployed adults looking for help in getting back into the workplace. We also have higher education students, school pupils coming to the college for a couple of days every week as well as refugees and asylum seekers looking to learn English. In recent years, we also have new learners who may be based in Parc Prison or living in China and being taught online as well as apprentices based with English employers.

This is also a picture which is going to further increase and become even more diverse in the coming years whilst dealing with the challenge of the new 3-16 curriculum and the ever-increasing needs of our learners which will continue to be one of our key priorities. We envisage that our new Vice Principal will therefore provide strategic leadership and management of all aspects of the learner experience across all of our campuses and provision.

As a leadership team, we work hard to create an environment that is open, inclusive, respectful and a fair place to work and learn. We prioritise communication and we place an emphasis on wellbeing, both for staff and students. We ensure that leadership is distributed throughout the organisation and in the hands of the right people and with this, rightly, comes high expectations and accountability.

To ensure your success in the role, we will provide you with the opportunity to review the current structure that resides beneath this role. This will enable you to influence its development moving forward, collaborating with the Executive Team to ensure it aligns with the college’s strategic goals and objectives.

We are seeking a candidate who:

 • displays exceptional leadership qualities and can create a clear vision, delivering strategic direction and improving the overall learner experience across all aspects of provision;
 • has significant experience in safeguarding and who prioritises creating a safe, supportive and inclusive environment for all learners;
 • excels in building collaborative partnerships with both internal and external stakeholders;
 • displays a strong commitment to fostering a culture of diversity, equity and inclusion within our college community.

We have appointed FE Associates to support us with this important appointment. Interested parties are encouraged to contact our recruitment partner, Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, prior to making an application and before the closing date.

The role of Vice Principal: Learner Experience & Inclusion at Gower College Swansea is exciting and extremely important in enhancing the experience for our learners. If you feel your skills, professional experiences and values are aligned to ours, we look forward to receiving your application.

With best wishes
Kelly Fountain                       Mark Jones
Principal                                    Chief Executive Officer

Amdanom ni - Croeso

Annwyl ymgeisydd,

Dirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant

Diolch am eich diddordeb yn rôl Dirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Rwyf yn mawr obeithio y bydd yr wybodaeth a ddarparwyd gennym yn rhoi synnwyr da i chi o’r Coleg, y rôl a’r hyn rydym yn chwilio amdano yn ein Dirprwy Bennaeth newydd.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg addysg bellach mawr gyda thros 4,500 o ddysgwyr amser llawn ac 8,000 o ddysgwyr rhan-amser – gan gynnwys 3,000 o brentisiaid – o bob rhan o Abertawe a’r siroedd cyfagos yn astudio bob blwyddyn. Heddiw, mae’r Coleg yn gweithredu o saith lleoliad ar draws Abertawe, gan gynnwys campysau yn Nhycoch a Gorseinon, ac mae’n un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal gyda thros 1,000 o aelodau staff a throsiant blynyddol o ychydig dan £60m.

Mae’r Coleg yn gweithio o fewn economi gymysg iawn o ddarparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16. O’r 14 ysgol uwchradd yn Abertawe, mae gan saith ohonynt chweched dosbarth ac er bod amgylchedd cystadleuol ar gyfer dysgwyr ôl-16, ni fydd llai na 60% o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn symud ymlaen i ni.

Yn Abertawe, mae dwy brifysgol y mae’r Coleg yn gweithio’n agos gyda nhw – Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a hefyd ddau goleg addysg bellach cyfagos, sydd â champysau yn Abertawe.

Mae cyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n cynllun strategol yn seiliedig ar ddiwylliant cryf a chadarnhaol, a’n gwerthoedd craidd:

 • Uniondeb
 • Un tîm
 • Hunanwella
 • Gallu gwneud
 • Cynaliadw

Mae rôl Dirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant yn rôl newydd sydd wedi codi oherwydd y pwysigrwydd strategol y mae’r Coleg yn ei roi ar ddysgwyr i lwyddiant ein Coleg yn y pen draw. Bydd y rôl hon yn rhan o Dîm Gweithredol y Coleg, sy’n atgyfnerthu ein hymrwymiad i sicrhau profiad rhagorol i’n holl ddysgwyr. Fel coleg, mae gennym dros 12,000 o ddysgwyr ar draws ein holl ddarpariaeth e.e. amser llawn, rhan-amser, addysg oedolion, dyy.sgu seiliedig ar waith, addysg uwch, ESOL a rhyngwladol yn ogystal â chynorthwyo unigolion di-waith i gael gwaith ac uwchsgilio’r rhai sydd mewn gwaith ar hyn o bryd. Mae ein dysgwyr yn astudio ar draws ystod o feysydd amrywiol gan gynnwys ein myfyrwyr AB amser llawn sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch neu alwedigaethol, myfyrwyr rhyngwladol yn ogystal ag oedolion sy’n astudio’n rhan-amser. Mae gennym brentisiaid wedi’u lleoli gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol, yn ogystal â chyflogeion mewn gwaith ac oedolion di-waith sy’n chwilio am help i ddychwelyd i’r gweithle. Mae gennym hefyd fyfyrwyr addysg uwch, disgyblion ysgol sy’n dod i’r Coleg am gwpl o ddiwrnodau bob wythnos yn ogystal â ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n edrych i ddysgu Saesneg. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae gennym hefyd ddysgwyr newydd yng Ngharchar y Parc neu’n byw yn Tsieina sy’n cael eu haddysgu ar-lein yn ogystal â phrentisiaid sydd wedi’u lleoli gyda chyflogwyr yn Lloegr.

Mae hwn hefyd yn ddarlun sy’n mynd i gynyddu ymhellach a bod yn fwy amrywiol eto yn y blynyddoedd sydd i ddod wrth ddelio â her y cwricwlwm 3-16 newydd ac anghenion cynyddol ein dysgwyr a fydd yn parhau i fod yn un o’r blaenoriaethau allweddol. Rydym yn rhagweld felly y bydd ein Dirprwy Bennaeth newydd yn darparu arweinyddiaeth a rheolaeth strategol ym mhob agwedd ar brofiad y dysgwr ar draws ein campysau a’n darpariaeth.

Fel tîm arweinyddiaeth, rydym yn gweithio’n galed i greu amgylchedd sy’n agored, yn gynhwysol, yn barchus ac yn lle teg i weithio a dysgu. Rydym yn blaenoriaethu cyfathrebu ac yn rhoi pwyslais ar les, i staff a myfyrwyr. Rydym yn sicrhau bod arweinyddiaeth wedi’i lledaenu ar draws y sefydliad ac yn nwylo’r bobl iawn a chyda hyn, wrth gwrs, daw disgwyliadau mawr ac atebolrwydd.

Er mwyn sicrhau eich llwyddiant yn y rôl, byddwn yn rhoi cyfle i chi adolygu’r strwythur cyfredol sy’n gorwedd o dan y rôl hon. Bydd hyn yn rhoi modd i chi gael dylanwad ar ei ddatblygiad wrth symud ymlaen, gan gydweithredu â’r Tîm Gweithredol i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â nodau ac amcanion strategol y Coleg.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd:

 • yn dangos rhinweddau arweinyddiaeth eithriadol a all greu gweledigaeth glir, gan ddarparu cyfeiriad strategol a gwella profiad y dysgwr yn gyffredinol ym mhob agwedd ar ddarpariaeth;
 • â phrofiad sylweddol ym maes diogelu ac sy’n blaenoriaethu creu amgylchedd diogel, cefnogol a chynhwysol i bob dysgwr;
 • yn rhagori mewn meithrin partneriaethau cydweithredol â rhanddeiliaid mewnol ac allanol;
 • yn dangos ymrwymiad cryf i feithrin diwylliant o amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant o fewn ein cymuned coleg.

Rydym wedi penodi FE Associates i’n cynorthwyo gyda’r penodiad pwysig hwn. Anogir partïon â diddordeb i gysylltu â’n partner recriwtio, Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, cyn gwneud cais a chyn y dyddiad cau.

Mae rôl Dirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn gyffrous ac yn hynod bwysig o ran gwella profiad ein dysgwyr. Os ydych yn teimlo bod eich sgiliau, eich profiadau proffesiynol a’ch gwerthoedd yn cyd-fynd â’n rhai ni, rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich cais.

Kelly Fountain                           Mark Jones
Pennaeth                                      Prif Swyddog Gweithredol

How to Apply/Sut i Wneud Cais

Stage 1 of 2: Complete the form below/Cam 1 o 2: Llenwch y ffurflen isod

  Ticiwch i gytuno â’n Telerau ac Amodau


  For more information about how we use your personal data, please see our Privacy Policy

  Trwy gyflwyno’ch gwybodaeth a lawrlwytho pecyn yr ymgeisydd ar gyfer y rôl hon, rydych yn rhoi caniatâd i FE Associates gadw eich manylion cyswllt at ddibenion gweinyddu. Ni chaiff eich manylion cyswllt eu rhannu ag unrhyw drydydd partïon heb eich caniatâd. Ticiwch i gadarnhau’ch caniatâd.
  I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym yn defnyddio’ch data personol, darllenwch ein
  Polisi Preifatrwydd

  How to Apply

  Thank you for registering your interest. You can now download the following information relating to the Vice Principal: Learner Experience & Inclusion role at Gower College Swansea.

  Stage 2 of 2: Submitting Your Application

  Prior to submitting an application, interested parties are advised to arrange an initial conversation with our FE Associates lead consultant, by emailing Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, to discuss the role before the closing date.

  Once you have obtained the full information and had an informal discussion with Susanne Thurlow, you must email your application to recruitment@fea.co.uk by the closing date deadline. Applications received after this time will not be considered.

  Please read the 'Submitting Your Application' Section in the Candidate Information Pack for full instructions on how to submit your application.

  Your application must include the following 2 documents:

  1. A fully completed Application Form (located above). Please do not include your CV as part of, or substitute for, the application form.
  2. The Equality and Diversity Form (located above).

  Key Dates for Submitting Your Application:

  Closing date: 9am on Monday 3 June 2024

  Interview date:  Monday 17 June 2024

  Sut i Wneud Cais

  Diolch am gofrestru eich diddordeb. Nawr gallwch lawrlwytho’r wybodaeth ganlynol gysylltiedig â’r Dirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

  Gwneud Cais – Cam 2 o 2: Cyflwyno’ch Cais

  Cyn cyflwyno cais, cynghorir partïon sydd â diddordeb i drefnu sgwrs gychwynnol gyda’n hymgynghorydd arweiniol yn FE Associates, drwy e-bostio Suzanne.Thurlow@fea.co.uk, i drafod y rôl cyn y dyddiad cau.

  Ar ôl cael yr holl wybodaeth a thrafodaeth anffurfiol gyda Suzanne Thurlow, rhaid i chi anfon eich cais ar e-bost i recruitment@fea.co.uk erbyn y dyddiad cau. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn cael eu hystyried.

  Darllenwch yr Adran ‘Cyflwyno’ch Cais’ ym Mhecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd i gael cyfarwyddiadau llawn ar sut i gyflwyno’ch cais.

  Rhaid i’ch cais gynnwys y ddwy ddogfen ganlynol:

  1. Ffurflen Gais (uchod) wedi’i llenwi. Peidiwch â chynnwys eich CV yn lle’r ffurflen gais nac fel rhan ohoni.
  2. Y Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (uchod).

  Dyddiadau Allweddol ar gyfer Cyflwyno’ch Cais:

  Dyddiad cau: 9am Dydd Llun 3 Mehefin 2024

  Dyddiad cyfweliadau:  Dydd Llun 17 Mehefin 2024